Koolitused

RAAMATUPIDAMISE ALGÕPE

Õppima on oodatud kõik, kellel on tahtmist ja pealehakkamist omandada raamatupidamisalaseid teadmisi ning seeläbi muuta end tööturul konkurentsivõimelisemaks. Nõutav on eesti keele oskus vähemalt algtasemel.

Raamatupidaja korraldab raamatupidamisarvestust lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast ja üldtunnustatud standarditest ning järgides kutseeetika nõudeid. Raamatupidajana töötamine eeldab oskust planeerida oma tööd ja aega, püsivust, täpsust, pingetaluvust ja kohusetunnet. Vähem tähtis pole ka hea suhtlemisoskus.

Raamatupidamise algõppe kursuse eesmärk on anda osalejale algteadmised raamatupidamisest. Koolitus järgib raamatupidaja kutsestandardis toodud raamatupidaja assistendile esitatud nõudeid. 

 • Raamatupidamise alused
 • Bilanss ja kahekordne kirjendamine. Kasumiaruanne
 • Tüüpilised tehingud ja nende kajastamine
 • Raamatupidamise korraldus ettevõttes
 • Tulude ja kulude kajastamine
 • Varade arvestus
 • Põhivara arvestus
 • Varade inventuur
 • Välisvaluuta tehingute kajastamine
 • Käibemaks ja käibemaksu arvestus raamatupidamises
 • Tulumaks ja muud palgaga seotud maksud
 • Töötasu arvestus
 • Omakapitali arvestus
 • Finantsinstrumendid
 • Tütar- ja sidusettevõtete aktsiate ja osade kajastamine
 • Valuutatehingute kajastamine
 • Majandusaasta aruanne

Kursus annab ettevalmistuse iseseisvaks tööks raamatupidaja ametikohal väikefirmas või raamatupidaja assistendi kohal suures ettevõttes.


Raamatupidamise korraldamine PROFIT programmis

Sihtgruppi kuuluvad kõik, kel raamatupidamise algteadmised olemas ja kes soovivad neid teadmisi arendada ja arvutis rakendama õppida.

Kursus annab ülevaate raamatupidamise põhitõdedest ja õpetab neid teadmisi PROFIT programmi baasil rakendama.

Koolitusel käsitleme järgmisi valdkondi:

 • baasandmete sisestamine;
 • programmi seadistamine;
 • algsaldode sisestamine;
 • ostu-müügiarvete koostamine;
 • laekumiste ja tasumiste sisestamine;
 • kassa;
 • põhivarade ja amordi arvestus;
 • raamatupidamise aruanded ja nende seadistamine;
 • tähtsad toimingud: varukoopia tegemine, taastamine, uuendamine jms.

Lisaks teemade läbimisele lahendatakse programmis PROFIT näidisülesanded, mis on vajalikud raamatupidaja töös.